Bossekop Ungdomslag - Forsiden

Krav om poilitiattest i Bossekop UL

Styret i Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009. NIF har en egen info om politiattest:

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

 

I Bossekop UL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Anita Håkegård Pedersen e-post: anita.pedersen@hifm.no telefon: 95730064

eller: Lise Mette Heggheim e-post:LHeggheim@finnmarkkraft.no telefon: 93408650

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik gjør du:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for. Bruk vedlagte skjema:

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_185.pdf

 

Du må oppgi fullt navn, personnummer og bostedsadresse. Du må opplyse om yrke/studier, arbeidssted/studiested og oppgi telefonnummer til arbeidsstedet/studiestedet. Du må opplyse om hvorfor du trenger politiattesten og hva den skal brukes til. Du kan fylle ut søknaden før du skriver den ut fra nettet. Dersom du fyller ut søknaden for hånd, vær vennlig å skrive tydelig.

Om du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.

2: Etter behandling hos Politiet sendes attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. (Attesten sendes ikke til idrettslaget).

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til BUL v/Lise Mette Heggheim eller Anita Håkegård Pedersen. BUL lagrer ikke attesten, men får den framvist til gjennomsyn og registrerer gyldighetstid for attesten i BULs arkiv.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Hovedstyret i BUL| Mer++