INNHOLD I EN SPORTSPLAN FOR BUL FOTBALL

 

Del 1 MÅLSETTINGER OG PRINSIPPER I DET SPORTSLIGE ARBEIDET

 

 1. KORT OM BUL FOTBALL
 2. MÅLSETTINGER
 3. HOLDNINGER/FAIR PLAY
 4. FORVENTINGER TIL SPILLERNE I BUL FOTBALL - HOLDNINGER
 5. FORELDEVETTREGLER
 6. SPORTSLIG UTVALG OG SPORTSLIG LEDER
 7. APPARAT RUNDT LAGENE
 8. TRENERS OPPGAVE OG FORVENTNINGER OM KOMPETANSE/ TRENERREKRUTTERING
 9. OPPMANNENS OPPGAVE
 10. FORELDREKONTAKTENS OPPGAVE
 11. REKRUTTERING AV SPILLERE
 12. SPILLERUTVIKLING I BUL FOTBALL
  1. HOSPITERING
  2. DELTAKELSE PÅ KRETSTILTAK OG LIGNENDE
  3. TALENTUTVIKLING
 13. LAGSAMMENSETNING OG ANDRE SPORTSLIGE PRINSIPPER

(SPILLETID OSV)

 1. SESONGLENGDE OG TRENINGSTIDER
 2. DET KJØNNSMESSIGE PERSPEKTIVET
 3. UTSTYR
 4. DELTAKELSE PÅ TURNERINGER
 5. SPILLERE SOM SKAL DELTA PÅ ANDRE LAG I TURNERINGER
 6. OVERGANG MELLOM KLUBBER
 7. REKRUTTERING AV OG UTVIKLING AV DOMMERE
 8. TRENERFORUM
 9. FORELDREMØTER, FORELDREKONTAKTSAMLINGER, LAGLEDERTREFF
 10. INFORMASJON OG FASTE OPPLEGG GJENNOM ÅRET

 

DEL 2  SPORTSLIG OPPLEGG I DE ULIKE ALDERSTRINN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KORT OM BUL FOTBALL

 

BUL fotball er en del av allidrettslaget Bossekop ungdomslag.  Laget ble stiftet i 1912.  BUL er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Finnmark Idrettskrets.  BUL fotball er medlem av Norges Fotballforbund gjennom Finnmark Fotballkrets. 

 

 BUL er i dag organisert med hovedstyret og følgende undergrupper:

 

Organisasjonskart

 

BUL fotball sitt høyeste organ er årsmøtet.  Gruppa har et styre bestående av 5  medlemmer + 2 varamedlemmer og har pr i dag 2 undergrupper:  sportslig utvalg (fra 16 år) og aldersbestemt utvalg (10-16 år).  Barneidretten i BUL (hovedstyret) har ansvaret for fotballaktiviteten fram til det året spillerne fyller 11 år, dvs. at de innlemmes i fotballgruppa fra det året de er lillegutt-/lillejentespillere.

 

BUL fotball har 1 heltidsansatt daglig leder.

Sesongen 2010 hadde vi ca. 2?? spillere på aldersbestemt nivå (av disse var 1?? jenter og 1??gutter) og 3 seniorlag.  Dvs. til sammen ca. 2?? aktive spillere fordelt på ca 2? lag. For å drifte disse lagene hadde vi 25 trenere/lagledere og 20 foreldrekontakter. 

Hovedinntektskildene kommer fra dugnad, sponsorer og treningsavgift.

 

 

 1. MÅLSETTINGER

 

Norges Fotballforbunds verdigrunnlag er basis for all utvikling av aktiviteter og av organisasjonen. Fotballens verdigrunnlag skal være sentralt og levende, og fungere som et verktøy i hverdagen (NFF’s handlingsplan 2008-2011)

Målsettingen for fotballgruppas virksomhet skal være:

 

Ÿ         vi skal gi alle i Bossekop nærområde et tilbud om å spille fotball innenfor de rammebetingelser vi rår over, det vil si antall trenere/ledere, anlegg og en sunn økonomi

Ÿ         vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi alle en positiv opplevelse av fotballen, som igjen fører til trivsel, trygghet og glede samt om mulig, et varig engasjement innen fotballsporten

Ÿ         vi vil, gjennom våre holdninger og verdier, påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet

Ÿ         gjennom den sportslige plan ønsker vi å holde en høy kvalitet på spillerutviklingen og dermed øke muligheten for å utvikle og få frem gode spillere til sone-, krets- og seniorlag

 

Langsiktige sportslige målsettinger: 

Aldersbestemt fotball: Sikre fortsatt god rekruttering via barneidretten og gi et sportslig tilbud som er best i Finnmark. Vi skal balansere bredde og spillerutvikling slik at det er den beste klubben å utvikle seg som fotballspiller i i vårt fylke.

Vi skal i størst mulig grad produsere egne spillere til våre seniorlag.

I tillegg skal BUL hvert år produsere 2 spillere som tar steget videre fra BUL til en klubb høyere opp i systemet.

 

Hevde seg sportslig ved å komme til kretsens sluttspill med minimum 2 lag hvert år

Ha minimum 6 spillere på kretstiltak utover sonelag.

 

Herrefotball:  Etablere seg i den nye 3 divisjon i Troms/Finnmark og ta sikte på opprykk til 2. divisjon på sikt.

Damefotball: Opprykk til 2. divisjon og på sikt 1. divisjon

 

I tillegg til målsettingene overfor må BUL fotball hvert år fastsette sportslige mål for seniorlagene og de aldersbestemte lagene på ulike nivå.

 

I tillegg til målsettingene overfor må BUL fotball hvert år fastsette sportslige mål for seniorlagene og de aldersbestemte lagene på ulike nivå.

 

 1. HOLDNINGER/FAIR PLAY

 

Grunnlaget ligger i breddeformelen til Norsk Fotballforbund:

 

Trygghet + mestring  = trivsel

 

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Fair Play betyr at du som spiller må:

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 

 1. FORVENTINGER TIL SPILLERNE I BUL FOTBALL – HOLDNINGER

 

BUL – Bredde/Begeistring, Utvikling, Lagånd

 

Holdninger overfor seg selv:

Ÿ         punktlighet i enhver sammenheng

Ÿ         vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk

Ÿ         positivt forhold til riktig kosthold

Ÿ         forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med skole/trening/kamp

Ÿ         unngå røyking, alkohol og andre rusmidler

Ÿ         ansvar for egen utvikling; møte på trening for å trene, ikke for å bli trent

Ÿ         ta skolegangen på alvor - skole prioriteres før fotballen

Ÿ         tåle seier og tap

 

Holdninger overfor medspiller:

Ÿ         vær positiv, vær en god fotballvenn i alle sammenhenger

Ÿ         gi ros/oppmuntring og gjøre hverandre god

Ÿ         unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil

 

Holdninger overfor motspillere:

Ÿ         vis god sportsånd  (takke for kamp, være blid og høflig)

Ÿ         vis respekt

Ÿ         betydningen av fair-play

 

Holdninger overfor trener/lagleder:

Ÿ           Lytt og ha fokus! (her er noe å lære)

Ÿ           vær gjerne uenig, men ta det opp med trener etter treningen

Ÿ           vær samarbeids- og lærevillig

Ÿ           ikke snakk bak ryggen ved uenighet

Ÿ           gi beskjed ved forfall til trening og kamp

Ÿ           tilstreb lojalitet overfor trener/leders beslutninger
 

Holdninger overfor dommer/regelverk:

Ÿ           godta dommerens avgjørelser (alle kan ta feil, både dommeren og deg selv)

Ÿ           "ikke tøft å få kort"

Ÿ           unngå negative reaksjoner - vær positiv

 

Holdninger overfor klubben:

Ÿ           vær stolt av klubben din

Ÿ           bidra til  klubbfølelse, lojalitet og samhold

Ÿ           si ja når klubben ber deg om en tjeneste

Ÿ           tenk på at det er mange som jobber frivillig og bruker av sin fritid for at nettopp du skal ha det gøy med fotballen
 

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være avgjørende for:

Ÿ         ens egen utvikling som spiller

Ÿ         hvor gode medspillerne på laget kan bli

Ÿ         hvor godt laget kan bli, både sportslig og miljømessig

Ÿ         BUL sitt omdømme i lokalmiljøet,  i fylket og overfor sponsorer/samarbeidspartnere

 

 

 1. FORELDEVETTREGLER

1. Møt opp på trening og kamp  – barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne  – ikke bare ditt eget barn

3. Gi oppmuntring i medgang og motgang

4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere  – seriøse innspill kan du gi etter kampen

5. Se på dommeren som en veileder  – respekter avgjørelsene

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta  – ikke press

7. Spør om kampen var morsom og spennende  – ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr  – men ikke overdriv

9. Vis respekt for klubbens arbeid  – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball    – ikke du

11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør    – ikke som du sier

Bytt ut foreldrepress med foreldreinteresse.  All erfaring viser at de lagene som har en aktiv foreldregruppe, som stiller opp for klubben og laget, er de lagene som beholder flest spillere og som har de beste sportslige prestasjonene.

Foreldre oppfordres til å være tilstede på treningene, og i BUL er det en selvfølge at foreldrene er et aktivt og positivt publikum i kamp og i tuneringer. Dog ber vi om at foreldrene plasserer seg unna trener/lagleder/innbytterbenken og bak målene, slik at laget får ro under kamp.

 

 1. SPORTSLIG UTVALG OG SPORTSLIG LEDER

 

Sportslig utvalg sine oppgaver:

-         ha det overordnede ansvar for drift og utvikling av det sportslige i BUL fotball

-         ansvaret for at det utvikles og ajourholdes en sportsplan

-         rekruttering av trenere

-         planlegge og evaluere sesong i lag med styret, daglig leder og det enkelte lag

-         kompetanseutvikling innen det sportslige

-         påmelding til serie/turneringer i samråd med lagene og daglig leder

-         avholde møter med trenere som kommer fra barneidretten (i oktober/november)

-         ansvar for å ta tak i og løse konflikter som oppstår i lag, mellom trenere/foreldre osv.

 

Sportslig leders oppgaver:

-         Lede sportslig utvalg.

-         Overordnet oppfølging av senior- og aldersbestemt avdeling i BUL Fotball.

-         Koordinering og oppfølging av trenere tilknyttet fotballgruppa.

-         Gjennomføre trenerforum 7-10 ganger pr. år.

-         Delta i styremøter og eventuelt andre aktuelle møter etter nærmere avtale.

-         Sikre at trenere har tilgang til aktuelle øvelsesbaser/aktuell faglitteratur.

-         Tilrettelegge for differensiering/hospitering i klubben.

-         Være klubbens bindeledd mot kretssamlinger. 

-         Være samtalepartner og ressursperson for klubbens spillere sammen med trenere/ledere.

-         Være samtalepartner og ressursperson for klubbens trenere.

-         Avholde møter med jentetrenere og guttetrenere for å koordinere opplegget

-         Representere klubben i aktuelle sammenhenger.

 

 

 1. APPARAT RUNDT LAGENE

 

Alle aldersbestemte lag skal ha minimum følgende funksjoner rundt laget:

-         2 trenere

-         2 lagledere

-         2 foreldrekontakter

 

Dersom spillergruppa er stor og man har meldt på flere enn 2 lag til serie bør det være flere innen hver funksjon.

Lagleder og foreldrekontakt må velges på foreldremøte rett etter sesongslutt, slik at de tar ansvar for en god oppstart til neste sesong og sikre kontinuitet og aktivitet også utenom sesongen (for eksempel dugnader)

 

Oppgavefordelingen mellom funksjonene kan være glidende, og personene i funksjonene må seg i mellom avtale den endelig arbeids/oppgavefordeling. 

 

 

 1. TRENERS OPPGAVE OG FORVENTNINGER OM KOMPETANSE/ TRENERREKRUTTERING

 

Våre trenere/lagledere er nøkkelpersoner i det holdningsskapende arbeid og er linken mellom den enkelte spiller/lag og klubben. Det er derfor viktig at trenere er lojal mot følgende:

-         Følge Fair Play-prinsippene og prinsippene i sportsplanen i ord og handling

-         Følge treningsopplegget i Del 2 l og spesielt legge opp treningene slik at alle spillerne er involvert mest mulig og har mange ballberøringer

-         Se til at spillerne har utvikling i takt med et passelig mestringsnivå (flytsonen)

-         Ta trenerutdanning i tråd med klubbens prinsipper

-         Bidra i fellesskapet i BUL fotball, spesielt til at lagene er klubbstyrt og ved å delta på fellesarrangement som trenerforum, årsmøter og lignende

-          Møte opp før treningen starter og være godt forberedt til alle treninger og kamper

-          Tenke langsiktig til klubbens, lagets og enkeltspillernes beste og bidra til at BUL har et godt omdømme

 

Sportslig leder skal samarbeide tett og godt med alle trenerne i klubben. BUL ønsker en helhetlig satsning på alle nivå og en felles treningskultur på alle lag i klubben. En viktig forutsetning her er samarbeid om utvikling av kompetanse.

For å være en god trener i BUL må alle ses !

 

BUL fotball rekrutterer hovedsakelig trenere gjennom barneidretten. Dog er det viktig at vi sikrer økende kvalitet på våre trenere etter hvert som spillergruppa kommer oppover i årsklassene.  Vi skal primært ha tidligere fotballspillere som trenere, og som i tillegg er motivert til å ta teoretisk trenerutdanning.

BUL vil gi tilbud til alle som er trenere om minimum Trener1 kurs.  Se for øvrig del 2 om forventet trenerkompetanse på de ulike alderstrinn.

Det skal spesielt jobbes for å få flere kvinnelige trenere.

 

 

 1. OPPMANNENS OPPGAVER

 

- ta vare på lagets utstyr og materiell (drakter, førstehjelpsskrin, kjegler, ball, vester)

- påmelding til serie og turneringer i samråd med trener og daglig leder i BUL fotball

- ajourholde lagslister og gi beskjed umiddelbart til daglig leder om endringer i spillergruppa.   Viktig ift. forsikring og kontingent!

- ta kontakt med motstanderlaget og dommer senest 1 døgn før kamp og ta i mot 1 time før kampstart, og sende inn kampresultat etter kamp

- påse at bane og garderobe er låst opp og klargjort

- sjekke draktlikhet, ordne med vester

- betale dommer, ta i mot dommerregning (i hovedsak overføring via bank)

- holde motstander, dommer, baneeier og krets orientert om eventuelle endringer som berører kampen

- i samarbeid med daglig leder ordne skyss til alle bortekamper

 

 1. FORELDREKONTAKTENS OPPGAVE

 

I hovedsak dreier det seg om 3 hovedoppgaver, men i tillegg avhjelpe og endelig avtale oppgavefordeling med trenere/lagledere:

 

-  innkalle til min,. 2 foreldremøter pr år (før og etter sesongsstart, dvs. april og september/oktober)

 

-  informere om og organisere alle dugnader til laget (både BUL-dugnader og lagdugnader) og bidra til at alle spillere og foreldre deltar på dugnadene

 

-  sosiale tiltak for laget i samråd med spillerne og foreldre

 

 

 

 1. REKRUTTERING

 

BUL fotball rekrutterer i hovedsak gjennom barneidretten.  Inngangsporten til BUL fotball må være mer enda formalisert enn i dag ved at det inngås en avtale med spillere og foreldre om hva medlemskapet innebærer (se vedlegg 2 – avtale????).

Nye spillere må gis en innføring i BUL fotballs virke og gjensidige forventninger via å presentere sportsplan på foreldre/spillermøte når de kommer over i BUL fotball.

Enkeltspillere som kommer til klubben må få informasjon fra daglig leder og trener.

 

BUL skal ha godt samarbeid med våre naboklubber mht. spilleroverganger (se pkt. 20).

 

 

 1. SPILLERUTVIKLING I BUL FOTBALL
  1. HOSPITERING

 

Målsetting:

 

-         god spillerutvikling 

-         hver spiller skal ha utfordringer på sitt ferdighets- og holdningsnivå

-         produsere egne spillere til våre seniorlag og lag på høyere nivå

 

Tiltak/opplegg:

 

-         Hospitering på eldre lag – primært på årskullet over.  Det kan vurderes om man skal hospitere på 2 årskull over (evt. dame/herrelag) i spesielle tilfeller.

-         Så tidlig som mulig fra 11 år

-         Det skal legges til rette for at jenter som har ferdigheter/holdninger skal kunne hospitere på guttelag

-         Kan delta på kamp, men trenere må sørge for at lagets spillere får spilletid selv om det kommer inn hospiterende spillere. Gjerne stille med flere lag for å ivareta hospitering.

-         Som hovedregel skal man tilhøre sitt opprinnelige lag/årskull – fast overgang skal kun vurderes av sportslig utvalg for spillere med spesielle ferdigheter/holdninger og som eventuelt er aktuell for landslagstiltak eller lignende

-         Det skal fortløpende vurderes hvem som skal hospitere ut fra ferdigheter og holdninger, og hvem som har en positiv utvikling. Må ikke minst vise gode holdninger når de er på sitt opprinnelige lag (gode rollemodeller).

-         Hospiteringsperioden bør være av en slik varighet at spiller gis anledning til å vise utvikling

-         BUL skal som hovedregel ikke benytte overårige spillere på dispensasjon

                                                   

Forutsetninger:

-         skal være akseptert som et spillerutviklingstiltak i BUL

-         må være satt i et system og hvor det til enhver tid skal vurderes hvem som er aktuell og at vi tar sikte på at flest mulig kvalifiserer seg til hospitering

-         hospitering skal skje i samråd med og i tett dialog med trenere på avgivende og mottakende lag.

-         det skal informeres på foreldremøter om at dette er en del av sportslig opplegg i BUL og hvordan dette er tenkt å fungere

-         BUL fotball bør ha en trenerkoordinator eller spillerutvikler som skal være den som en nøytral part styrer hospiteringsordningene i samarbeid med trenerne. Så lenge vi ikke har en slik funksjon, skal det ivaretas av sportssjefen.

-         treningstider må tas hensyn til hospiteringsopplegget, slik at aktuelle spillere får flere treninger pr uke

 

 

  1. DELTAKELSE PÅ KRETSTILTAK OG LIGNENDE

 

BUL skal delta på de spillerutviklingstiltak som kretsen arrangerer. Trenere nominerer spillere ut fra ferdighetsnivå og holdninger, og endelig antall/uttak fastsettes av sportssjefen.

 

  1. TALENTUTVIKLING

 

Aktuelle tiltak som BUL vil initiere og delta på i tillegg til overnevnte:

-         overta ansvaret for Origo Fotballakadem og videreutvikle denne

-         vurdere egne spillerutviklingsgrupper innad i klubben dersom fellestiltak som Origo ikke fortsetter, for eksempel talenttrening 1 gang pr uke.

-         turneringsdeltakelse for satsningslag i klubben

-         arbeide med å etablere treningskultur både på aldersbestemt og seniornivå med sikte på at vi skal nå våre sportslige målsettinger

-         foreldre og spillernettverk for talentene i klubben

 

 

 1. LAGSAMMENSETNING OG ANDRE SPORTSLIGE PRINSIPPER

( SPILLETID OSV)

 

-         BUL fotball har som hovedregel rene årskull på sine lag. Dette mye av praktiske hensyn ift. kontinuitet, størrelse på lag og at de går på skole i lag.

-         BUL er en breddeklubb og ønsker at flest mulig barn og unge skal drive fysisk aktivitet lengst mulig. Dette må kombineres med å drive god spillerutvikling.

      Vi mener at dette ivaretas best ved følgende prinsipper:

o       Rullere på ulike posisjoner lengst mulig

o       Tilstrebe lik spillertid i kamp og turneringer. Alle skal spille så mye som mulig! Kan differensiere noe ut fra treningsoppmøte (”ugyldig fravær”) og holdninger/fair play, og ut fra hensynet til vår spillerutvikling

o       Hvem som på sikt blir en god fotballspiller betinger av spillerens treningsvillighet, holdninger og det tilbudet klubben gir. Vi må derfor ikke for tidlig definere hvem som er en god fotballspiller, men ha med oss alle.

o       Ha jevnbyrdige lag på samme årstrinn. Differensiering av lag kan skje dersom det er hensiktsmessig sportslig sett og i samråd med spiller/foreldregruppa og/eller ved at BUL fotball deltar med et utviklings/talentlag  på spesifikke turneringer (finansiert av klubb og evt. egenandel).

o       Melde på flest mulig lag i serien og til turneringer, slik at spillerne får spille mange kamper og får mye spilletid i kamp. Det bør samarbeides med det andre laget i samme klasse for å få optimal påmelding/ antall kamper.

o       BUL må sørge for et godt kamptilbud til alle som trener jevnlig

o       Være fokusert på mestring og utvikling

o       Spillerne må oppfordres til å konkurrere mest med seg selv, og ikke så mye mot andre

o       Det skal legges til rette for at spillerne skal kunne delta i flere idretter lengst mulig. Det skjer via samarbeid og dialog mellom klubber, grupper og lag (primært trenerne). Årshjul kan også bidra til å systematisere samarbeidet.

o       Fremme 5-er og 7-er fotball og heve statusen for slik fotballaktivitet (gir mye god ballberøring for alle spillere)

o       Øvinger skal være tilpasset nivå og alder (se del 2)

 

 

 1. SESONGLENGDE OG TRENINGSTIDER

 

Målsetting:

 

Få optimale treningstider på de ulike alderstrinn som balanserer:

-         sportslige mål og spillerutvikling

-         fotballgruppas økonomi

-         tilgjengelig treningstid og areal

 

Lille jenter/gutter

 

 1. jan.  - 1. mars:    1-2 gang pr uke

1. mars – sesongslutt ca medio sep:   2-3 gang pr uke

 

Skal tilpasses hovedaktivitet utenom sesong.  Det kan gjøres ved at man for eksempel 1 obligatorisk og 1 frivillig trening pr uke i håndballsesongen.

 

Små jenter/gutter:

 

1.      nov – 1. mars:  2 gang pr uke

1.      mars – sesongslutt:  3 gang pr uke

 

Jenter/gutter:

 

 1. nov. – 1. mars:  2 gang pr uke + hospitering
 1. mars – sesongslutt:  3 -4 gang pr uke

 

Dame- og herrelag: 

 

 1. nov. – 1. jan: 2 – 3 gang pr uke
 1. jan. – sesongslutt:  4 – 5 gang pr uke

 

 

 

 

 

 1. DET KJØNNSMESSIGE PERSPEKTIVET

 

All erfaring tilsier at jenter og gutter har ulikt grunnlag og holdninger til sin fotballaktivitet.  Guttene er mer prestasjonsrettet, mer individualistisk og bruker generelt mer tid på egentrening, til å se fotballkamper på TV og lignende.  Jentene er mer kollektivt rettet, har mer sosiale motiv for deltakelse og kan virke til å ikke være like fokusert på fotball utenom treningstid.  Dette medfører at treningsopplegg og spillerutvikling bør legges opp noe ulikt for jenter og gutter. 

Dog skal det sportslige opplegget ift. kvantitet (treningstid og mengde, kamper, turneringer osv.) og kvalitet (trenerkompetanse, innhold i treningen osv.) være på samme nivå.

 

 

 1. UTSTYR

 

 

Utstyr til de ulike lag

- følger treneren

- 5 baller for hvert lag/treningsgruppe

- 15 treningsvester

- 1 medisinskrin til hvert lag

- 10 kjegler og hatter til hvert lag

- spillerdrakter (overdel)

Utstyr spiller holder selv

- hver spiller, sin fotball.

- fotballsko

- leggbeskyttere (obligatorisk)

- shorts

- strømper

- evnt. treningsdress

 

 

 

 1. DELTAKELSE PÅ TURNERINGER

 

Klubben ønsker å delta på følgende turneringer for de ulike klasser i tillegg til våre egen Ishavskraft cup og Altaturneringen:

-  lillejenter/lillegutter:   St.hansturnering i Nordreisa

-  småjenter/smågutter:   Polaris cup eller G. Hagen Cup (vinterturn.) og Piteå Summer Games

-  jenter/gutter:     Norway Cup, Gothia Cup, Dana Cup eller andre større turneringer

 

Lagene kan i tillegg delta på andre cuper etter eget initiativ og i samråd med sportslig utvalg.  Dette må være på et fornuftig nivå som ikke kommer i konflikt med andre idretter eller som kan medføre ”trøtthetstegn” hos spillerne i tidlig alder.

 

BUL fotball foretar påmelding og betaler påmeldingsavgift, mens øvrige utgifter dekkes av deltakende lag.

Det finnes informasjon på kontoret om hvordan man kan arbeide med forberedelsene til å delta på de store turneringer borte.

 

 

 1. SPILLERE SOM SKAL DELTA PÅ ANDRE LAG I TURNERINGER

 

En spiller skal i utgangspunktet delta på turneringer på det laget spilleren naturlig tilhører.

Hvis en spiller skal delta for andre lag i klubben skal sportslig leder orienteres og denne skal godkjenne deltagelsen på forhånd. Det bør i tillegg være tatt opp med foreldre og være aksept i spillergruppene.

Hvis en spiller ønsker å delta for andre klubber i turneringer så skal sportslig leder orienteres og denne skal godkjenne deltagelsen på forhånd etter dialog med trenere og foreldre.

 

 

 1. OVERGANG MELLOM KLUBBER

 

NFF har nedsatt overgangsregler for spillere fom. Fylte 12 år.  Det vil si at det skal fylles ut et overgangsskjema som finnes på BUL-kontoret og NFF’s hjemmesider. Overgangen skal skje i samråd med foreldre og begge involverte klubber. Primært skal klubbskifte skje som følge av flytting til nærområdet (vårt ”nedslagsfelt”) eller ved at man ikke har et sportslig tilbud der man bor.  BUL må ikke bidra til at spillere ”shopper” lag basert på kortsiktig tenkning eller at lag i andre klubber ”rakner” som følge av spilleroverganger.

 

Generelt gjelder NNFs til en hver tid gjeldene regelverk.  Styret har et overordnet ansvar for oppfølging av enkeltsaker knyttet til overganger.

 

 

 1. REKRUTTERING AV OG UTVIKLING AV DOMMERE

 

Finnmark Fotballkrets har en ordning som tilsier at klubbene skal står for rekruttering til dommeroppgaven, mens kretsen står for utdanning og administrasjon av dommerne.

BUL fotball skal bidra aktivt til å rekruttere og beholde dommere ved å:

-         1 gang pr. år ta initiativ til dommerkurs

-         Ha en dommeransvarlig som skal følge opp dommerne på en god måte

-         verve ungdom som slutter som aktive spillere til dommer

  

 

 1. TRENERFORUM

 

BUL fotball skal avholde minimum 4 trenerforum pr .år:

-         rett etter sesongslutt

-         tidlig desember

-         februar

-         april

 

Tema bør være sportsplanen, spillerutvikling, trenerutvikling, treningstider, treningsprinsipper, evalueringer, erfaringsutveksling, skadeforebyggende arbeid  og andre tema som kan være til inspirasjon og nytte for våre trenere.

 

Ansvarlig: Sportslig utvalg v/sportssjefen.

 

 

 1. FORELDREMØTER, FORELDREKONTAKTTREFF, LAGLEDERTREFF

 

Foreldremøter:  Foreldrekontaktene må sørge for at alle lag gjennomfører foreldremøter minst 2 ganger pr år.  I det ene møte skal daglig leder, sportssjef og 1 repr. Fra styret delta for å gi informasjon om BUL fotball, sportsplanen og de rutiner vi har.

 

Lagledertreff:  Foran hver sesong skal daglig leder innkalle alle lagledere til et treff hvor man går gjennom lagleders oppgaver, rutiner, skyssopplegg, utstyrsbehov og kommende sesong.

1 repr. Fra styret eller sportslig utvalg deltar i tillegg til daglig leder.

 

Foreldrekontakttreff:  I mars (før Ishavskraft cup) innkaller daglig leder alle foreldrekontaktene til et treff hvor man gjennomgår foreldrekontaktens oppgaver, rutiner og hvilke dugnader som skal gjennomføres gjennom året.

 

 

 1. INFORMASJON OG FASTE OPPLEGG GJENNOM ÅRET

 

-         internett skal benyttes som en aktiv informasjonskanal

-         foreldre- og spillermøter skal benyttes til å informere om BUL fotballs mål, verdier, drift og gjensidige forventninger/forpliktelser

-         bevisst bruke media til å fronte positive tiltak og resultater

-         spillerkontrakt ved inngang til BUL fotball

-         mail og evt. brev for løpende informasjon

-         sesongsstart og avslutning, sosiale tiltak

 

 

Andre gode BUL-holdninger:

-         lagdugnader skal komme i tillegg til, ikke på bekostning av klubbdugnader

-         før man inngår avtale med lagsponsorer må laget ta kontakt med daglig leder for å sikre at avtalen ikke er i strid med andre sponsoravtaler

-         still opp på årsmøtet i fotballgruppa og hovedlaget for å sikre at klubbdemokratiet fungerer – det er her de viktige beslutninger og valg blir tatt !

-         vi snakker til, ikke om, hverandre i BUL (med mindre det er noe positivt)

 

Skadeforebygging???

 

DEL 2

Her kommer en del som viser målsettinger og treningsopplegg for de ulike årsklasser.

I tillegg må vi ta med punkt om:

-         norm for antall spillere pr trener

-         prinsipp for inndeling av lag

-         fotballskolen