BUL Fotball ønsker velkommen:

 

til deltagelse i BUL Fotballs aktiviteter. I BUL Fotball vil vi legge vekt på å skape gode holdninger

som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte så lenge de er med i klubben.

Fotball er for alle – og i vår klubb er alle like verdifulle!

Vi tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds breddeformel: Trygghet + Mestring = Trivsel

 

VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR AT FØLGENDE IKKE FOREKOMMER:

• Alle former for mobbing og rasisme

• Trener- og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og trivsel hos spillere

• Foreldre/foresatte holdninger der resultat- og prestasjonstenkning ødelegger for miljø og trivsel

• Negative spillerholdninger som ødelegger for miljøet og trivselen på laget og i klubben

 

BUL FOTBALL FORPLIKTER SEG TIL

Legge til rette for trening, serie og turneringsspill i henhold til vedtatt sportsplan.

Legge til rette for at spillerne trives med fotballen og kan utvikle sin fotballferdighet gjennom rettledning og læring.

• Trenere og lagledere vil alltid fremstå som eksempler for spillere i klubben. De skal derfor stimulere

til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspillere, motspillere, dommere og motstandernes trenere/ledere og foreldre/foresatte.

Ha stor oppmerksomhet rettet mot Fair Play og retningslinjene for dette arbeidet. Fair Play handler bl.a. om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Skaffe kvalifiserte trenere, ut fra spillernes aldersnivå.

Være behjelpelig med å knytte personer til laget som administrativt koordinerer lagets praktiske opplegg. (oppmann/foreldrekontakter).

Foreta all administrativt arbeid rettet mot andre klubber, krets og forbund.

Holde laget, etter samråd med trener, med nødvendig treningsutstyr som kjegler, vester, medisinsk utstyr og spillerdrakter.

• Når spilleren/foresatt har oppfylt sine forpliktelser, økonomisk dekke alle reiser ved seriespill.

• Ha gunstige klubbavtaler for spillerne på trening/nødvendig utstyr.

Legge til rette for inntektsbringende tiltak som laget utfører for klubben.

Holde aldersbestemte spillere forsikret gjennom NFF lagforsikring/lisens.

Gi nødvendig informasjon for at spiller og foresatt skal kunne oppfylle sine forpliktelser.

 

SPILLEREN FORPLIKTER SEG TIL

• Representere BUL Fotball på en positiv måte både på og utenfor banen. (Fair play)

Bidra til å skape trygghet, humør og dermed trivsel i laget. Bidra til at alle føler tilhørighet.

• Vær presis, meld fra til trener i god tid dersom du ikke kan møte til oppsatt kamp.

• Innordne seg trenerens ønsker i trening og kamp.

• Vær lærevillig, konsentrert og disiplinert. Husk du er på trening for å trene ikke for å bli trent.

• Ikke prat med venner, familie eller andre tilskuere under kamp.

Ta godt vare klubbens utstyr, og sørg for at det tilbakeleveres i rengjort tilstand (drakter etc.)

Benytte riktig utstyr til trening og kamp som er fastsatt av klubb og forbund. (bl.a. påbud   om leggskinn)

• Delta på lagets tildelte dugnad

• Følge NFFs reglement i forhold til rusbruk.

 

FORESATTE FORPLIKTER SEG TIL

• Sette seg inn i FORELDREVETTREGLENE

Oppfylle de økonomiske forpliktelsene som følger med spillerens deltagelse i BUL Fotball.

Sørge for at spiller har det nødvendige utstyr som ikke inngår i BUL Fotballs forpliktelser som shorts, leggskinn, fotballsko og egen fotball til trening.

• Delta på de dugnader som klubben tildeler gjennom foreldrekontaktene.

• At spilleroverganger gjøres formelt via klubben man forlater. Overgangsskjema for klubbtilhørighet utleveres ved fremmøte av foresatt på BUL på kontoret.

Det henstilles spesielt til foresatte å møte på innkalte foreldremøter, og gjerne stille seg villig til å påta seg verv som foreldrekontakt eller oppmann, slik at oppgavene kan rullere.

 

 

KONTINGENTER - AVGIFTER - DUGNADER

For å kunne delta i trening og kamper for BUL Fotball må utøveren være medlem i Bossekop Ungdomslag, noe som er et forhold mellom spilleren og Bossekop UL Hovedstyre.

 

Andre avgifter er mellom BUL Fotball og spilleren.

 

Det vil bli innkrevet pr år:

• Medlemsavgift til Bossekop UL  v/Hovedstyret

• Treningsavgift til BUL Fotball

 

I tillegg vil spillerens lag kunne fremme en egenandel ved turneringer som laget ønsker å delta på i samråd med BUL Fotball.

 

Aktivitet og dugnad:

Foresatte må påregne å måtte delta på følgende dugnader:

ISHAVSKRAFT CUP                    avvikles medio april hvert år, ca 4 timers dugnad

HJEMMEKAMPER FOR A-LAG avvikles april–oktober. 1 kamp i løpet av sesongen

LOTTERI                                        Salg av lodd  i regi av Fotballgruppa

DUGNADSSALG                           Salg av f.eks toalettpapir

HØSTMARKEDET                        ikke fastsatt men ca september–oktober

KAKEBAKING TIL BINGO         1 kake i løpet av sesongen

 

Dugnadene består i stor grad av kiosk-billettsalg, vakthold, kakebaking.

NB! Når man blir satt opp på dugnad må man sørge for at det stiller en person uansett hvem det er.

Hvert lag må påregne å måtte delta på alle dugnadene, men som de igjen fordeler på antall foresatte.

 

Vi håper med dette å kunne skape en gjensidig forståelse og samarbeid mellom klubb, spiller og foresatt i den tiden spilleren ønsker å delta våre aktiviteter, og ønsker på BUL Fotballs vegne velkommen og lykke til.